Hem

Vattendirektivet och miljödirektiv: framtidens hållbara VA-Verksamhet

I en tid där hållbarhet och miljöhänsyn blir alltmer centrala för samhällsutvecklingen, är det viktigt att våra vatten- och avloppssystem följer överordnade direktiv och regelverk för att säkerställa en miljövänlig och effektiv hantering av resurserna. För Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) är detta en kärnprincip som genomsyrar alla deras produkter och arbetsprocesser inklusive installationen av nytt avlopp. Deras VA-verksamhet regleras av två grundläggande direktiv: Miljöbalken (1998:808) och Vattendirektivet (2000/60/EG), som utgör hörnstenar i deras strävan efter en mer hållbar framtid.

 

Miljöbalken: skydd för människor, natur och kultur

Miljöbalken utgör en central del av det svenska miljöskyddssystemet och syftar till att säkerställa att människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller andra påverkansfaktorer. En viktig aspekt av Miljöbalken är att den också syftar till att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer och bevara den biologiska mångfalden. Dessutom betonas vikten av långsiktig användning av mark, vatten och fysisk miljö med hänsyn till ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska aspekter. Slutligen uppmuntrar Miljöbalken till återanvändning och återvinning av material, råvaror och energi för att främja ett kretsloppstänkande.

För SKT är Miljöbalken mer än bara en lag – det är en vägledning som de aktivt integrerar i sina produkter och arbetsmetoder. Genom att fokusera på långsiktighet och miljöhänsyn i allt de gör, bidrar de till att säkerställa att Sveriges vatten- och avloppssystem uppfyller höga miljöstandarder och är rustade för framtiden.

 

Vattendirektivet: EU:s gemensamma insats för vatten

Vattendirektivet (2000/60/EG) utgör en viktig del av SKT:s miljöengagemang och påverkar deras VA-verksamhet på djupet. Detta direktiv är en del av EU:s övergripande insats för att skydda och förbättra vattenresurserna i Europa. Det omfattar inte bara sötvatten som sjöar, vattendrag och grundvatten utan även kustvatten. Dock inkluderar Vattendirektivet inte havsområden.

Direktivets övergripande mål är att säkerställa en enhetlig och effektiv lagstiftning för vattenhantering på EU-nivå. Detta syftar till att förbättra det vattenrelaterade miljöarbetet i medlemsländerna och uppnå en hög nivå av skydd för vattenresurserna.

I Sverige har Vattendirektivet fått genomslag i nationell lagstiftning, inklusive Plan och Bygglagen (PBL), som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bestämmelser som kräver att alla kommuner upprättar översiktsplaner som tar hänsyn till vatten- och avloppsfrågor.

En viktig standard som påverkar SKT:s verksamhet är EN16932, den mest relevanta standarden för tryckavloppssystem i Europa. Genom att följa denna standard säkerställer SKT att deras produkter och lösningar är i linje med de högsta tekniska och miljömässiga kraven.

 

Hållbar Framtid med SKT

SKT är inte bara en leverantör av avloppslösningar; de är en partner i arbetet för en hållbar framtid. Genom att följa Miljöbalken och Vattendirektivet visar de sitt åtagande att skydda våra miljöresurser och bevara vår planets hälsa. De är med och formar en mer hållbar framtid genom att erbjuda miljövänliga alternativ och främja återanvändning och återvinning.

I en värld som står inför allt större utmaningar relaterade till klimatförändringar och befolkningsökning, är det företag som SKT som kommer att vara nyckelspelare i att möta dessa utmaningar och bygga en mer hållbar framtid för kommande generationer. Med sina rötter i lagstiftningen och sitt engagemang för miljöhänsyn är SKT rustade att vara en ledande aktör inom VA-verksamheten och en förebild för andra företag som strävar efter en mer hållbar framtid.